9023 Győr, Verseny utca 32.
+36/30 226 8176

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OpenInvest Kft.


 

 

Tartalom

 

1.Általános rendelkezések

1.1. Az OpenInvest Kft. adatkezelése

1.2. Az Adatkezelő

1.3. A Tájékoztató tárgyi hatálya

1.4. A Tájékoztató célja

1.5. Vonatkozó jogszabályok

2. Fogalommeghatározások

3. Adatvédelmi tisztviselő

4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság

4.1. Az adatkezelés módja

4.2. Adatbiztonság

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

6. A kezelt személyes adatok felvétele, a személyes adatok köre

6.1. A kezelt személyes adatok felvétele

6.2. A kezelt személyes adatok köre

7. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége

8. Az adatkezelés időtartama

9. Az adatkezelés helye

10. Az egyes adatkezelések

10.1. Az Ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó adatkezelés

10.2. Lakó- és nem lakó épületek létesítésére, kivitelezésére irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

10.3. A saját tulajdonú ingatlanok értékesítésére irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

10.4. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés1

10.5. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

10.6. A Weboldalon történő adatkezelés

10.7. Az Adatkezelővel létesített munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő adatkezelés

10.8. A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatainak kezelése

10.9. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése

10.10. Cookie Policy, GoogleAdWords, Google Analytics, Facebook Pixel

11. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

11.2. Hozzáféréshez való jog

11.3. Helyesbítéshez való jog

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

11.7. A tiltakozáshoz való jog

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.9. A visszavonás joga

11.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése

12. A személyes adatok továbbítása

13. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre

14. Külső szolgáltatók

15. Adatvédelmi incidens

16. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

17. A Tájékoztató módosítása

18. Hatályba léptető rendelkezés

 

1.        Általános rendelkezések

 

1.1.   Az OpenInvest Kft. adatkezelése

 

Az OpenInvest Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Verseny utca 32. szám 1. em. 2. ajtószám) lakó- és nem lakó épületek létesítésével foglalkozó gazdasági társaság.

 

Az OpenInvestKft. személyes adatot kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az Érintett, aki az adatokat az ingatlanvásárlás keretében, valamint a Weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során adja meg.

 

Az OpenInvestKft. csak azon személyes adatokat kezeli, amelyek szükségesek a szolgáltatásnyújtáshoz. AzOpenInvest nem kezeli az Érintett különleges adatait.

 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető az OpenInvest Kft. által üzemeltetett www.openinvest.hu Weboldalon időbeli korlátozás nélkül.

 

1.2.  Az Adatkezelő

 

A jelen Tájékoztató 1.1. pontjában leírtak szerint az egyes szolgáltatások nyújtása során az adatkezelési tevékenységet kizárólag az OpenInvest Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

A cég rövidített elnevezése: OpenInvest Kft.

Székhely: 9023 Győr, Verseny utca 32. szám 1. em. 2. ajtószám

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-013657

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ. 08-09-013657

Adószám: 13272755-2-08

Statisztikai számjel: 13272755-6820-113-08

Képviselő: Domsits Károly és Molnár Kristóf ügyvezetők önállóan

A cég elektronikus elérhetősége: info@openinvest.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre: adatvedelem@openinvest.hu

A cég honlapja: www.openinvest.hu

Telefon: +36/30 718 1836

 

1.3.  A Tájékoztató tárgyi hatálya

 

Jelen Tájékoztató hatálya a www.openinvest.hu Weboldalhoz kapcsolódó, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre (személyes adatok kezelésére) terjed ki.

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel ingatlan vásárlására irányuló jogiszonyt létesítő Érintettek személyes adatainak kezelésére.

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó Érintettek, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai kezelésre.

 

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nem minősülnek személyes adatnak (pl. gazdasági társaságok adatai, stb.), továbbá azon adatokra, amelyek nem hozhatóak kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimizált adatok, stb.)

 

1.4.   A Tájékoztató célja

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse az OpenInvest Kft. által nyújtott szolgáltatás keretében megvalósuló adatkezelések során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat.

 

1.5.  Vonatkozó jogszabályok

 

Az OpenInvest Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a mindennapi tevékenységével kapcsolatos valamennyi (papír alapú és elektronikus) adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Tájékoztató elkészítése során az OpenInvest Kft. az alábbi jogszabályokat és Európai Uniós Rendeletet vette figyelembe:

-      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

-      az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

-      a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

 

2. Fogalommeghatározások

 

2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. Érintett:> bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve a felhasználót is.

2.3. Felhasználó: az a természetes személy Érintett, aki a Weboldalon található bármelyik szolgáltatásra regisztrál, vagy szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vesz, és ennek során megadja a személyes adatait;

2.4. Weboldal: a Molnár Kereskedőház Kft. által üzemeltetett www.molnarkerhaz.hu weboldal és annak valamennyi aloldala.

2.5. Szolgáltatás: A Weboldalon elérhető szolgáltatások​.

2.6.  Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.7.  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.8.   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.9.   Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.10.   Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.11.   Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.12.   Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Külső szolgáltató​: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 

3. Adatvédelmi tisztviselő

 

A GDPR vonatkozó rendelkezése alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenysége nem foglalnak magában olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozóhatározatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság

 

4.1. Az adatkezelés módja

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően, célhoz kötötten kezeli. style='font-size: 11.0pt '>A személyes adatok eredeti céltól eltérő célra történő felhasználására az Érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján van lehetőség. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

 

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai kizárólag az ilyen személy felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a jogaik érvényesülését, továbbá törekszik arra, hogy az adatkezelése átlátható legyen.

 

Az Adatkezelő tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek magánszférához való alapvető jogát, akik részére személyes adatot adnak át, és messzemenőkig elkötelezett ezek védelme iránt.

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

 

4.2. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisíts, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-      A jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (a szoftverek és a hardverek informatikai és fizikai védelemről;

-      Az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok biztonságos kezeléséről;

-      Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-      Az adatállományok, illetve az adathordozó eszközök fizikai védelméről (tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről;

 

Az Adatkezelő a papíralapon tárolt adatok védelme érdekében megteszi minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést (pl.: fizikai biztonság, tűzvédelem, stb.).

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat kizárólag ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli. („célhoz kötöttség”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozza az adatkezelést. („adattakarékosság”);

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a> személyes adatok pontosnak és lehetőleg naprakésznek legyenek, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. („pontosság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyanformában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

 

Az Adatkezelő felelős a fentiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az Adatkezelőnek az adatkezelés elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

6. A kezelt személyes adatok felvétele, a személyes adatok köre

 

6.1. A kezelt személyes adatok felvétele

 

Az Adatkezelő tevékenységének jellegére tekintett az Érintett a személyes adatait személyesen adja meg az Adatkezelő részére.

 

Az Érintett személyes adatai a Weboldalon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével is megadhatja az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a Weboldal látogatása során a Weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevétele érdekében az erre a célra kialakított felületen maga adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatai elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez azon szolgáltatás nyújtása céljából, amely szolgáltatás igénybe vétele érdekében személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

 

Az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai papír alapon vagy elektronikus formában kerülnek az Adatkezelő birtokába.

 

6.2. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

 

1./ Ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatok: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot.

 

2./ Lakó- és nem lakó épületek létesítésé, kivitelezésére irányuló jogviszonyt létesítő Érintett által megadott személyes adtok: a megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok (teljes név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, személyi azonosító szám, adószám, lakcím és/vagy tartózkodási hely, állampolgárság), továbbá a számlázáshoz szükséges adatok (keresztnév, vezetéknév, lakcím, adószám), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

 

3./ A saját tulajdonú ingatlanok értékesítésére irányuló szerződéses jogviszonyt létesítő Érintett által megadott személyes adtok: az ingatlan tulajdonjogában átjegyzéséhez az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) szükséges adatok (teljes név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, személyi azonosító szám, adószám, lakcím és/vagy tartózkodási hely, állampolgárság), továbbá a számlázáshoz szükséges adatok (keresztnév, vezetéknév, lakcím, adószám), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

4./ Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

 

5./ Weboldalon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

 

6./ Számlakiállítással kapcsolatos adatok: A megbízási díjról az Adatkezelő számlát állít ki, amelynek érdekében kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, megbízási díj összege).

 

7./ Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében jogvita kialakulásának esetére (pl. megbízási díj követelés Ingatlanközvetítő megkerülése, stb.) kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítéséhez szükséges adatokat és iratokat.

 

8./ Az Adatkezelő munkavállalóinak, vagy vele munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló Érintettek személyes adatai. (munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.)

 

9./ Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatai, önéletrajzok. (A jelentkező teljes neve, az önéletrajza és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszám, e-mail cím).

 

10/ Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai. (a partner képviselőinek, kapcsolattartóinak teljes neve, telefonszáma és e-mail címe

 

11./ A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat a Tájékoztató 10. pontjában írtak szerint.

 

7. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége

 

Az Adatkezelő a GDPR alapján a személyes adatokat kizárólag akkor kezelhet, ha az alábbi hat jogalap közül legalább egy teljesül:

 

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő az érdekmérlegesét mindig a konkrét eset körülményeit figyelembe véve végzi el.

 

8. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az egyes személyes adatokat az alábbiakban rögzített időpontig kezeli.

 

Az ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a Pmt.-ben meghatározott 8 (nyolc) évig kezeli.

 

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően az Érintett törlési kérelmének elküldéséig, de legfeljebb a kapcsolat fennállását követő legfeljebb 5 (öt évig kezeli.

 

teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

A számviteli törvényben foglalt számla kiállítási kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat az Adatkezelő a számviteli törvénynek megfelelően 8 (nyolc) évig kezeli.

 

Az igényérvényesítéshez szükséges adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat tehát az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezeli.

 

A Weblapon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően a regisztráció törléséig vagy az Érintett (regisztráló) törlési kérelmének teljesítéséig kezeli.

 

Az Adatkezelő a munkavállalói vagy vele munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló Érintettek személyes adatait a munkaviszony vagy a jogviszony megszűnésétől számított 50 (ötven) évig kezeli, amennyiben számviteli bizonylat kiállításra is sor került, úgy a számviteli bizonylatot és az annak alapjául szolgáló okiratokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig őrzi.

 

Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az Adatkezelő a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítése érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig őrzi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelést jogszabály sem teszi lehetővé.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a tiltakozás teljesíthető.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság vagy más hatóság, bíróság a személyes adat törlésére kötelezi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatok kezelésének határideje lejárt.

 

Az adatkezelés időtartamárnak lejártát követően az Adatkezelő az által kezelt személyes adatokat a visszaállítás lehetősége nélkül törli.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról, a törlési kérelmekről és az adatok törléséről nyilvántartást vezet.

 

9. Az adatkezelés helye

 

Az Érintett által a Weboldalon keresztül megadott személyes adatait az Adatkezelő a saját szerverein elektronikusan tárolja, amelyek megfelelő védelme felől az Adatkezelő gondoskodik. Az Adatkezelő a saját adatbázisban tárolt valamennyi személyes adathoz hozzáfér.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatbázisban nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelelő az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz kizárólag a fent felsorolt személyek férjenek hozzá.

 

A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő őrzi. A papír alapú iratok őrzése az ügyféltértől elzárt zárt helyiségben és zárt szekrényben megoldott.

 

10. Az egyes adatkezelések

 

A Tájékoztató jelen pontjában az Adatkezelő által végezett egyes adatkezelések kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint:

-         adatkezelés ismertetése

-         a kezelt személyes adatok köre

-         az adatkezelés célja

-         az adatkezelés jogalapja

-         az adatkezelés helye

-         az érintettek köre

-         az adatkezelés időtartama

 

10.1. Az Ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó adatkezelés>

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. A szerződéses kapcsolat létesítésekor a Közvetítő rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.

 

A kezelt személyes adatok köre:Az Adatkezelő az ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás keretében az következő személyes adatokat kezeli: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot.

 

Az adatkezelés célja: Jogszabályban (Pmt.) elrendelt ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:Pmt.) ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyt létesítő ügyfél érintett.

 

Az adatkezelés időtartama: A Pmt. szerint az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) év.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud a jogszabályon alapuló ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel szerződéses jogviszony létesíteni.

 

10.2. Lakó- és nem lakó épületek létesítésére, kivitelezésére irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő fő tevékenysége a lakó- és nem lakó épületek létesítése, amely tevékenysége keretében az ügyfeleivel (Érintettekkel) megbízási vagy vállalkozási szerződést köt.

 

A kezelt személyes adatok köre:

-      ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz szükséges személyes adatok

-      a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)

-      a megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok (teljes név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, személyi azonosító szám, adószám, lakcím és/vagy tartózkodási hely, állampolgárság), továbbá a számlázáshoz szükséges adatok (keresztnév, vezetéknév, lakcím, adószám), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

 

Az adatkezelés célja:

-      Érintett azonosítása;

-      az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-      megbízási vagy vállalkozási szerződés teljesítése;

-      számviteli törvény szerinti számla kiállítási kötelezettség teljesítése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzőenaz Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása;

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti megbízási vagy vállalkozási szerződés teljesítése;

-       a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

-       számla kiállítási kötelezettség vonatkozásában jogszabály rendelkezése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: az Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási szerződést kötő Érintett;

 

Az adatkezelés időtartama:

-       hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

-       szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés időtartama a> szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

-       számla kiállítási kötelezettség vonatkozásában kezelt személyes adatok kezelésének időtartama 8 (nyolc) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud az Érintettel szerződéses jogviszony létesíteni.

 

10.3. A saját tulajdonú ingatlanok értékesítésére irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő fő tevékenysége a lakó és nem lakó épületek létesítése mellett a saját tulajdonú ingatlanok adásvétele, amely tevékenysége keretében az ügyfeleivel (Érintettekkel) adásvételi szerződést köt.

 

A kezelt személyes adatok köre:

-      ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz szükséges személyes adatok

-      a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)

-      az ingatlan tulajdonjogában átjegyzéséhez az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) szükséges adatok (teljes név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, személyi azonosító szám, adószám, lakcím és/vagy tartózkodási hely, állampolgárság), továbbá a számlázáshoz szükséges adatok (keresztnév, vezetéknév, lakcím, adószám), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

 

Az adatkezelés célja:

-      Érintett azonosítása;

-      az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-      az adásvételi szerződés teljesítése;

-      számviteli törvény szerinti számla kiállítási kötelezettség teljesítése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzőenaz Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása;

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti adásvételi szerződés teljesítése;

-       a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

-       számla kiállítási kötelezettség vonatkozásában jogszabály rendelkezése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő Érintett.

 

Az adatkezelés időtartama:

-       hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

-       szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés időtartama a> szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

-       számla kiállítási kötelezettség vonatkozásában kezelt személyes adatok kezelésének időtartama 8 (nyolc) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud az Érintettel szerződéses jogviszony létesíteni.

 

10.4. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés>

 

Az adatkezelés ismertetése:

Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési iratok között.

 

Kezelt személyes adatok köre:

A számla kiállításához szükséges adatok: Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, és módja, a megbízási díj összege.

 

Az adatkezelés célja: J>ogszabályi kötelezettség teljesítse.

 

Az adatkezelés jogalapja: J>ogszabályi kötelezettség (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a számlázó programban is rögzítésre kerülnek.

 

Az érintettek köre: Az az Érintett, akinek díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Adatkezelővel szemben.

 

Az adatkezelés időtartama:

-     a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud vele szerződéses jogviszonyt létesíteni.

 

10.5. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő Érintettel szemben jogos igényeink érvényesítése érdekében felhasználhatóak.

 

Kezelt személyes adatok köre: A kezelt adatok köre függ az érvényesíteni kívánt igény természetétől, jogalapjától és jellegétől. Az igényérvényesítés keretében az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat felhasználható, amennyiben azt az igényérvényesítés szükségessé teszi.

 

Az adatkezelés célja:

-       az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

-       A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       jogszabályi rendelkezés ott, ahol az igényérvényesítést jogszabály lehetővé teszi;

-       a szerződés teljesítése ott, ahol az igényérvényesítés a felek közötti szerződésen alapul;

-       az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a HBO adatbázisban is rögzítésre kerülnek.

 

Az érintettek köre: megbízási szerződést kötő ügyfelek (Érintett)

 

Az adatkezelés időtartama:az adatkezelés időtartama a> szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait a fentebb felsorolt adatkezelések valamelyike során bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére.

 

10.6. A Weboldalon történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

A www.openinvest.hu Weboldalt kizárólag az Adatkezelő üzemelteti.

 

Amennyiben az Érintett a Weboldalon található szolgáltatás igénybevétele során megadja a személyes adatait, azokat az Adatkezelő, mint a Weboldal kezelője és fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja az Érintett által igénybe vett szolgáltatás nyújtása (kapcsolatfelvétel). A Weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

A kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén az Érintett neve, e-mail címe és telefonszáma.

 

Az adatkezelés célja:

-      az Érintett beazonosítása;

-      az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás e-mail útján;

-      az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon útján;

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó (Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok kizárólag az Adatkezelő tárhelyén kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő Érintettek;

 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja részére a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat (kapcsolatfelvétel) teljes körűen nyújtani.

 

10.7. Az Adatkezelővel létesített munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettek személyes adatait.

 

A kezelt személyes adatok köre:

-       munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.

-       munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettel teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adószáma, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja:

-       munkaviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. munkavállaló bejelentése, táppénz, munkabérfizetés, stb.)

-       munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása, díjfizetés, stb.)

-       az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

-       szakmai előmenetel biztosítása

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

-       szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettség teljesítése

-       a szerződéses jogviszony megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, majd azokat az Adatkezelő feltölti az adatbázisába.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített.

 

Az adatkezelés időtartama:

-       hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

-       a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse érdekében kezelt személyes adatok tekintetében aszerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 8 (nyolc) év;

-       a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

-       a munkaviszonnyal összefüggő iratok kezelésének időtartama 50 (ötven) év

-       egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a> szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni és vele a kapcsolatot tartani.

 

10.8. A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni kívánó Érintett személyes adatait kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az Érintett önéletrajza és az abban foglalt valamennyi személyes adat, az Érintett szakmai tapasztalatai, az érintett telefonszáma, e-mail címe;

 

Az adatkezelés célja:

-       munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése

-       a jelentkező számára személyre szabott állásajánlatok küldése

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre attól függően, hogy az Érintett milyen formában küldte el a jelentkezését.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a nála munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítés érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud részére munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére ajánlatot tenni, vele kapcsolatot tartani.

 

10.9. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerek (pénzügyi intézmények, biztosítótársaságok, lakástakarék pénztárak) képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait. A kapcsolattartótól a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást a partnernek kell beszereznie.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az érintett telefonszám, e-mail címe;

 

Az adatkezelés célja:

-       az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat teljesítése

-       az adatkezelő jogos érdeke

 

Az adatkezelés jogalapja:

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;

-       a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre az Adatkezelő adatbázisába.

 

Az érintettek köre: azAdatkezelő partnereinek képviselői, kapcsolattartói (Érintettek);

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat időtartama.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a partnereivel a kapcsolatot tartani.

 

10.10. Cookie Policy, GoogleAdWords, Google Analytics, Facebook Pixel

 

Cookie Policy

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett class=MsoHyperlink>www.openinvest.huWeboldalra történő belépéssel, ha ezt a Felhasználó által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan ún. számítógépes „sütiket” (cookie) hoz létre.

 

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet az Érintett számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az Érintett egy Weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között azonosítják Felhasználóhoz tartozó munkamenetet a szerveren, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, információt gyűjthetnek a Felhasználó szokásairól a weboldalon, felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához, felhasználásra kerülnek pl. az online keresők használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Weboldal használatát Felhasználók számára.

 

A süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik "passzívak", azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a Felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel azonban a Felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a sütiket folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett sütik többszintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett vissza tudja utasítani a sütik használatát a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a Weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az Érintettnek a Weboldal teljes körű használatát.

 

A Weboldalon használt sütik önmagukban nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani.

 

Amire az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal használja a sütiket:

-       ;>azonosítja a szerver felé a munkamenetet, a keresők és egyéb folytonosságot igénylő szolgáltatásaink számára;

-       ;>tárolja milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe;

-       ;>konverzió követésre és hirdetés optimalizálásra;

-       ;>látogatási statisztikák készítéséhez;

0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt '> 

A fentiek alapján az Adatkezelő a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használja fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és Weboldal fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználók böngészhessék a Weboldalt, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a Felhasználó által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről style='font-size: 11.0pt '>, illetve a böngészésre használt más eszközről, ha az így van beállítva.

 

A Weboldalon használt harmadik fél általi sütik

 

A web és a sütik működési alapelvei miatt, a Weboldal használata során létrejöhetnek egyéb harmadik fél általi sütik is, melyekre az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

 

A cookei-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google AdWords és Remarketing szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a GoogleAdWords nevű reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre alkalmas más eszközén elhelyezett sütik segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek, és amelyek nem gyűjtenek személyes adatokat, így általuk a Felhasználó (Érintett) nem azonosítható.

 

A Weboldal a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódját is használja, annak érdekében, hogy a Weboldalra látgatókat később a Google Display hálózatába tartozó Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. A google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick sütik adatait is gyűjti. A DoubleClick sütik révén lehet használni a remarketing szolgáltatást. Ezeket a sütiket az Érintett a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

Google Analytics statisztikai szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics szövegfájlokat (cookei-kat) használ, amelyek automatikusan lementődnek a felhasználó számítógépére, ezáltal elősegítik a felhasználó által látogatott Weboldal látogatásának elemzését. A Google Analytics sütik információt gyűjtenek arról, hogy használják a Felhasználók a Weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). Ezek a sütik olyan statisztikai információkat gyűjtenek, mint pl. mely oldalt nézte meg a látogató, a Weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindezt az Adatkezelő a Weboldal fejlesztésének, valamint a Felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából használja fel.

 

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Facebook Pixel

 

Az Adatkezelő Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a Felhasználók tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse sütik használatával. Segítségével olyan Felhasználók számára jelenítheti meg az Adatkezelő a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudja a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

További információk:

 

-   A Google süti kezelési irányelveiről

-   A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről

-   A Google Analytics süti használatáról (angol)

-   A Facebook süti kezelési irányelvei

 

Sütik letiltása

 

A sütik alkalmazását a Felhasználó a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

-   Google Chrome

-   Mozilla Firefox

-   Opera

-   Apple Safari

-   Microsoft Internet Explorer 11

-   Microsoft Internet Explorer 10

-   Microsoft Internet Explorer 9

-   Microsoft Internet Explorer 8

 

11. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett alábbi jogait, biztosítja továbbá, hogy az Érintett a jogait bármikor korlátozás nélkül gyakorolhassa.

 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő - szóban vagy írásban - tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e az ő személyes adatait.

 

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az adatvedelem@openinvest.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

11.2. Hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson számára hozzáférést az általa kezelt személyes adataihoz, azaz hogyaz Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)   az adatkezelés célja;

b)   az Érintett személyes adatok kategóriái;

c)   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)   az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)   ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

​Az Érintett által az egyes szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok megtekinthetőek az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

11.3. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)   az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)   az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)   a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a)   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)   a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)   a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

d)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

 

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) személyes adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linken keresztül lehet leiratkozni. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törléséről nyilvántartást vezet.

 

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

style='margin-left:14.2pt '>Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a kezelt személyes adatok pontosságát.

b)   az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)   az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

a)      az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b)     az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

Ezen jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

11.7. A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, abban az esetben az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Az Adatkezelő a tiltakozó Érintettekről és a tiltakozással Érintett személyes adatokról nyilvántartást vezet.

 

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.9. A visszavonás joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról nyilvántartást vezet.

 

11.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése

 

Az Érintett a fent írt jogait bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az adatvedelem@openinvest.hu e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

Az Érintett megkeresésére az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol a megkereséssel azonos vagy az Érintett által kért formában.

 

12. A személyes adatok továbbítása

 

12.1.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül az Érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át.

 

12.2.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Openhouse cégcsoport tagjai – többek között - az alábbi gazdasági társaságok:

-      Nyitott Ház Ingatlanforgalmazó és –Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

-      OPEN HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság

-      OpenInvest Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Az OpenInvest Kft. a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések során az Érintett hozzájárulása alapján a Tájékoztatóban meghatározott célból adatot továbbíthat az OPEN HOUSE Kft. és az Nyitott Ház Kft. részére. Az adatkezelés célját, az itt megjelölt adattovábbítás során az OPEN HOUSE Kft. vagy a Nyitott Ház Kft. határozza meg, az OpenInvest Kft. csupán az Érintett hozzájárulása alapján és kérésére továbbítja részükre a meghatározott személyes adatokat. Az adattovábbítás célja az OPEN HOUSE Kft. részére történő adattovábbítás esetén az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó hitelközvetítési szolgáltatás igénybevétele, míg a Nyitott Ház Kft. részére történő adattovábbítás esetén ingatlan adásvételi szerződés megkötése.

 

12.3.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintett számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az Érintett adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

12.4.

Amennyiben az adattovábbítás törvényen alapul, az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

 

12.5.

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adati továbbítását bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az adatvedelem@openinvest.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

12.6.

Az Adatkezelő az érintett kifejezett kérésére és hozzájárulása alapján továbbíthatja az Érintett személyes adatait a szerződések megkötésében közreműködő ügyvéd részére, valamint az építési engedélyek jogutódlásának elintézése keretében az illetékes hatóság részére. Ez utóbbi adattovábbításhoz az Érintett teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazása, és a meghatalmazás adatkezelő által történő elfogadása szükséges.

 

12.7.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

 

12.8

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

13. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre

 

13.1.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozókat igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint az Adatkezelő nevében jogosultak eljárni.

Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, amelyről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

13.2.

A jelen Tájékoztatóban írt adatkezelések vonatkozásában Adatfeldolgozók lehetnek az Adatkezelővel jogviszonyban állóegyéb közreműködők (pl: operatív vezetők, informatikusok, marketingesek, adminisztratív munkatársak, könyvelő, jogi képviselő, stb.).

 

Adatfeldolgozók lehetnek továbbá különösen: tárhelyszolgáltató, felhőszolgáltató, telefonszolgáltató, internetszolgáltató, stb.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

13.3.

Az Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett számlázó program üzemeltetője:

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) – Számlázz.hu

 

13.4.

Az Adatkezelő adatbázisában nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

14. Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók adatbázisaiban kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

-  Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

-  Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

15. Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens> a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 

Az adatvédelmi incidensek kezelésére az Adatkezelő Adatvédelmi incideskezelési szabályzata az alkalmazandó.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

16. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek>

 

Az Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt az adatvedelem@openinvest.hu e-mail címen.

 

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Honlap: ​ www.naih.hu.

 

Az Érintett a jogainak az Adatkezelő által történt megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel szemben.

 

17. A Tájékoztató módosítása

 

A Tájékoztató rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az OpenInvest Kft. gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Adatkezelő a módosított Tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

18. Hatályba léptető rendelkezés

 

Jelen Tájékoztatót az OpenInvest Kft. taggyűlése 2018. május 24. napján fogadta el és hagyta jóvá.

 

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.